Článok 1

Založenie združenia

Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb.

Článok 2

Názov a sídlo

Názov združenia: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu

Sídlo združenia: Vyšehradská 3033/1, 85106 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Článok 3

Cieľ činnosti združenia

Cieľom a predmetom činnosti združenia je dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne, materiálne a finančne:

 • zvyšovať informovanosť a všeobecné povedomie ohľadom psychického zdravia a psychických porúch
 • podporovať odbornú činnosť a prepájať pacientov, ich rodiny a blízkych s odborníkmi z odvetví psychológie a psychiatrie
 • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia s účelom zviditeľnenia tém psychického zdravia v spoločnosti
 • vytvárať komunitu združujúcu pacientov, odborníkov v tejto oblasti či iných záujemcov
 • navrhovať opatrenia pre zlepšenie podmienok psychiatrickej starostlivosti na Slovensku
 • búrať mýty ohľadom psychických porúch (destigmatizácia) prostredníctvom umenia a písania článkov
 • edukovať verejnosť v oblasti psychických porúch a im spojených ťažkostí
 • vytvárať produkty s cieľom destigmatizácie a vyššej informovanosti v oblasti mentálneho zdravia

Bližšie popísané ciele

Cieľom občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu je edukácia v oblasti psychického zdravia a následná destigmatizácia. Túto činnosť by sme radi robili niekoľkými spôsobmi – prostredníctvom umenia, organizovaním podujatí a diskusií, v budúcnosti i napísaním knihy či vytvorením internetového obchodu. Radi by sme spolupracovali s odborníkmi a zlepšovali úroveň psychiatrie na Slovensku. Zároveň by sme radi vytvorili silnú komunitu okolo tohto občianskeho združenia. Našou snahou je zdôrazniť vzájomnú pomoc a prepájať jedincov z rôznych oblastí. Keďže vnímame, že postavenie ľudí so psychickými ťažkosťami v spoločnosti nie je rovnocenné, zmena momentálneho stavu je naším dlhodobým cieľom.

Článok 4

Vznik a zánik členstva v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
 2. O prijatí pristupujúceho člena združenia rozhoduje výkonná rada združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov.
 3. Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky, splatenie príspevku na činnosť združenia a akceptovanie stanov združenia.
 4. Členstvo v združení končí:
  • a) vystúpením,
  • b) vylúčením,
  • c) zánikom.
  • V prípadoch a, b je na ukončenie členstva potrebná písomná forma, pričom sa uvedie dátum a forma ukončenia členstva.
 5. Členstvo právnických osôb môže zaniknúť tiež ich vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu, splynutím alebo zánikom.
 6. Člen môže byť vylúčený z dôvodov:
  • a) nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia,
  • b) odsúdenia za úmyselný trestný čin,
  • c) poškodzovania povesti združenia,
  • d) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatenia finančných príspevkov.
 7. O vylúčení člena rozhoduje výkonná rada združenia 2/3 väčšinou. Odvolania proti jej rozhodnutiu rieši valné zhromaždenie združenia.

Článok 5

Práva a povinnosti člena združenia

 1. Člen združenia má právo:
  • a) zúčastňovať sa na rokovaní valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, podávať návrhy, požadovať vyjadrenia orgánov združenia k činnosti,
  • b) byť volený do orgánov združenia,
  • c) podieľať sa na činnosti združenia.
 2. Povinnosťou člena združenia je:
  • a) dodržiavať stanovy združenia,
  • b) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia.

Článok 6

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. valné zhromaždenie združenia
 2. štatutárny orgán – predseda združenia
 3. výkonná rada
 4. revízna komisia

Článok 7

Ustanovenia orgánov a ich právomoci

 1. Najvyšší orgán združenia je valné zhromaždenie utvorené zo všetkých členov združenia. Do jeho pôsobnosti patrí:
  • rozhodovanie o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
  • schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov,
  • schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy,
  • schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení,
  • voľba a odvolávanie členov výkonnej rady a revíznej komisie.
  • Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne, a to najneskôr do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka. Zvoláva ho predseda združenia písomnou pozvánkou jednotlivých členov združenia. Podobným spôsobom zvoláva aj mimoriadne valné zhromaždenie, a to vtedy, ak o to písomne požiada niektorý orgán združenia, alebo najmenej 25% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak je prítomná aspoň jedna tretina členov a jej uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 2. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a ním poverený podpredseda. Predseda organizuje a zabezpečuje činnosť združenia, zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch a určuje, ktoré právomoci zverí podpredsedovi počas svojej neprítomnosti.
 3. Výkonným orgánom združenia je výkonná rada, ktorá za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Jej činnosťou je najmä:
  • riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
  • voliť spomedzi seba a odvolávať predsedu združenia,
 4. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Jej povinnosťou je:
  • kontrolovať hospodárenie združenia, upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.

Článok 8

Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.
 2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého zdrojmi sú:
  • členské príspevky,
  • dary od fyzických alebo právnických osôb,
  • príjmy z podielu zaplatenej dane vo výške 2% alebo vo výške 3%,
  • dotácie a granty,
  • výnosy z majetku a vlastnej činnosti,
  • iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami.

Článok 9

Zánik združenia

O zániku združenia, jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje najvyšší orgán dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. V prípade zániku združenia likvidáciou menuje likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie vyrovnaním všetkých dlhov a záväzkov a s likvidačným zostatkom majetku naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu združenia. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.
 2. Stanovy možno zmeniť alebo doplniť iba rozhodnutím valného zhromaždenia na návrh každého člena alebo orgánov združenia.