Memorandum o spolupráci

medzi

Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky

IČO: 307865 25

Ševčenkova 21, 851 01 Petržalka

a

Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia (ODOS) o. z.

IČO: 355 40 125

M. R. Štefánika 2427, 09301 Vranov n. T.

a

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu

IČO: 52385361

Vyšehradská 3033/1, 851 06 Bratislava

(ďalej len „strany memoranda“)

Preambula

Toto memorandum je motivované zámerom spolupracovať pri reforme systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, ktorej výsledkom má byť systém založený na komunitnej starostlivosti a na prevencii v najširšom zmysle slova. Strany memoranda sú aktívne v oblasti duševného zdravia a každá má svoju úlohu za účelom naplnenia spoločného cieľa. Strany memoranda týmto dávajú najavo svoju vôľu spolupracovať, koordinovať sa s cieľom ovplyvniť ekosystém starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, ktorého beneficientom nemajú byť len strany memoranda, ale viaceré organizácie, ktoré majú podobné ciele a aktivity súvisiace s aktiváciou, angažovaním a zlepšením podmienok pre život ľudí so zažitou skúsenosťou, ich rodinných príslušníkov predovšetkým cez laické intervencie, v spolupráci s a v nadväznosti na intervencie profesionálne v najširšom meradle v oblasti primárnej, sekundárnej aj terciárnej prevencie.

Článok I.
Oblasti vzájomnej spolupráce

 1. Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá bude spočívať v oblasti:

a) Identifikácie ľudí so skúsenosťou, ktorých môže Liga za duševné zdravie alebo iné strany memoranda zamestnať, ak na to majú alebo budú mať finančné zdroje,
b) Identifikácie a podpory ľudí vhodných na pozície peer konzultantov,
c) Identifikácie ľudí so skúsenosťou (zažitou alebo sprostredkovanou) vhodných na mediálne výstupy so zohľadnením spoločných etických princípov založených na ochrane týchto ľudí,
d) Získavania zdrojov na krytie nákladov súvisiacich so zisťovaním potrieb ľudí so skúsenosťou a ich predstavy o ideálnej forme systému starostlivosti o duševné zdravie,
e) Spoločnej podpory pre ľudí zamestnaných za účelom realizácie cieľov a aktivít uvedených v tomto Memorande

Článok II.

Prísľuby a vyhlásenia pre rámec spolupráce

 1. Toto memorandum nevytvára žiadne právne nárokovateľné nároky na financovanie akýchkoľvek aktivít a je vedené v dobrej viere.
 2. Liga za duševné zdravie vyhlasuje, že nemá záujem akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu príslušnej strany memoranda najímať ľudí z výkonných orgánov alebo pracujúcich dobrovoľnícky pre inú stranu memoranda. Všetky obdobné aktivity budú podmienené súhlasom dotknutej strany memoranda.
 3. Strany memoranda môžu verejne prezentovať spoluprácu pri aktivitách uvedených v tomto memorande. Právo uvedenia loga alebo názvu strany memoranda inou stranou memoranda je však podmienené súhlasom dotknutej strany memoranda.
 4. Strany memoranda sa budú snažiť pri mediálnych výstupoch spomenúť partnerstvo s ostatnými stranami memoranda pri aktivitách uvedených v tomto memorande. Strany memoranda berú na vedomie, že médiá nie vždy rešpektujú želania o zverejnení údajov o partnerstve a toto memorandum neoprávňuje žiadnu druhú stranu memoranda na akúkoľvek náhradu škody v tomto zmysle.
 5. Pre zabezpečenie plynulej spolupráce strany memoranda určia zodpovedné osoby, prostredníctvom ktorých sa bude uskutočňovať vecné plnenie spolupráce podľa tohto memoranda.

Článok III.

Iné dojednania

 1. Strany memoranda sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s memorandom, budú chrániť proti zneužitiu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 2. Strany memoranda sa zaväzujú, že sa budú bez zbytočného odkladu informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na dohody a plnenia vyplývajúce z memoranda.
 3. Strany memoranda vyhlasujú, že všetky plnenia vyplývajúce z memoranda poskytnú bezodplatne; všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením memoranda, znáša každá strana memoranda samostatne.
 4. Stranám memoranda jeho podpisom nevzniká záväzok poskytovať služby a činnosti definované v tomto memorande. Strany memoranda jeho podpisom prejavujú vôľu spolupracovať, pričom na svoju činnosť potrebujú finančné zdroje, ktoré majú v dobe podpisu tohto memoranda obmedzené a nie je jasné, na aké obdobie a aký rozsah činností budú súčasné zdroje postačovať.
 5. Strany memoranda berú na vedomie, že pokiaľ niektoré ustanovenie tohto memoranda stratí platnosť, alebo sa stane platné len v časti, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tohto memoranda, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov; v takomto prípade sa strany memoranda zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie takým, ktoré sa svojim obsahom čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto memoranda.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Toto memorandum nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho podpísania všetkými stranami memoranda.
 2. Zmeny a doplnenia memoranda je možné vykonať formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných všetkými stranami memoranda.
 3. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá strana memoranda má právo od neho odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu. Odstúpenie od memoranda musí mať písomnú formu a musí byť doručené všetkým ostatným stranám memoranda. Účinky odstúpenia nastanú doručením písomného odstúpenia jednej strany memoranda všetkým ostatným stranám memoranda.
 4. Ustanoveniami tohto memoranda nie sú dotknuté práva a povinnosti strán memoranda, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Spory strán týkajúce sa obsahu tohto memoranda alebo súvisiace s týmto memorandom budú riešiť strany vzájomným rokovaním.
 6. Memorandum je vyhotovené v troch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú stranu memoranda.

V Bratislave dňa 29.08.2022

Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia (ODOS) o. z.

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu