Koordinátor koprodukcie @ Liga za duševné zdravie

Podmienkou na prijatie na pozíciu koordinátora koprodukcie je zažitá skúsenosť v oblasti duševného zdravia a stabilizovaný stav.